Communiqués

POU POPILASYON LILAVACH LA

Pòtoprens, madi 22 Oktòb 2013.- Gouvènman Repiblik la ap enfòme popilasyon an alawonnbadè, espesyalman sila yo kap viv nan Lilavach,  ke gen yon gwo  pwojè touristik kap gen pou fèt sou zile a. Kokenn chenn pwojè sila a, ki se poto mitan nan priyorite Gouvènman an nan sektè sila a, ap  genyen pou pote devlopman ekonomik nan tout zòn Sid la ak nan tout rès peyi a. Pwojè sa a ap ede :

-         Plis ke mil moun jwen n travay dirèkteman nan plizyè lokalite nan Lilavach

-         Konstwi anpil enfrastrikti tankou pò, ayewopò ak wout

-         Gouvènman an mete plis lanpadè solè sou zile a tou, pou fè bonjan limyè blayi toupatou

-         Konstwi Plizyè lekòl ak sant sante, ansanm ak sant pwodiksyon dlo potab yon fason pou popilasyon zile a benefisye bonjan sèvis e santi van chanjman an tout bon vre

-         Devlope pwogram amelyorasyon agrikilti ak lapèch.

Gouvènman an estime tou, li enpòtan pou raple popilasyon an ke pa gen ankenn plan pou mete deyò, moun ki gen kay  e kap viv sou zile a. Men, kòm pwojè a gwo anpil e ke se pou premye fwa yon pwojè konsa ap fèt nan peyi a, avèk kokenn chenn avantaj sila yo pou popilasyon an, Gouvènman an pral mete men ak moun kap viv nan Lilavach, pou konstwi kay nan pi bon kondisyon pandan lap ede yo relokalize yo sou zile a.  Konsa, sitwayen sila yo ap jwenn bonjan bourad nan men Gouvènman an, pou yo kapab viv ak diyite.

Gouvènman an  pwofite tou pou l mande popilasyon an rete tèt frèt, pandan lap renouvle detèminasyon l genyen pou li travay pou yon Ayiti tou nèf, nan pote gwo chanjman nan kondisyon lavi popilasyon Lilavach la ak rès peyi a, gras ak gwo pwojè sila a.

Biwo Kominikasyon PrimatiTous les Communiqués

Primature République d'Haiti

©2019 Primature République d'Haïti - Tous droits réservés