Actualités

DISKOU A LA NASYON

BCP-TC

Samdi 13 desanm 2014

 

Pèp Ayisyen,

Mwen vin devan nou jounen jodia ak anpil imilite pou remèsye nou, pou bèl eksperyans sa a, kote m te gen opòtinite sèvi nou pandan 31 mwa kòm Premye Minis.

Mwen vle remèsye Prezidan an ki te chwazi m kòm Premye Minis e Palman an ki te ratifye m.

Mwen vle remesye  tout minis ki nan gouvenman an e ki akonpanye m pandan 31 mwa ki sot pase la yo.  

Men pi gwo remèsiman an se pou popilasyon an, fanm ak gason vanyan, tri bò babò, ki te kwè nan nou.

Tout kote nou pase nan peyi a, popilasyon an di nou menm bagay la… kontinye travay pou nou ka fè Ayiti vanse.

Nou mete nou ansanm pou n te mennen aksyon ki pat janm fèt lan peyi a anvan.

Lè nou te deside aji konsa, se paske nou te vle voye yon mesaj klè bay tout ayisyen alawonnbadè, pou leve diyite nou, pou chak grenn ayisyen toujou santi l fyè deske l se Ayisyen.

Se lanmou pou Ayiti cheri ki se sewòm ki te banm fòs ak kouraj pou travay lajounen kou lannwit pou nou.

Nou tout konnen sitiyasyon peyi a tap viv lè sa a.  Nou jwen yon peyi ki te kraze jouk nan zo  aprè goudou goudou 2010 la.  Avèk plis pase1.5 milyon moun anba tant, tant tout kote, tribòbabò ! Jodia a nou pa wè anpil tant ankò !

Se nan kontèks sa a ke nou te kòmanse travay la. Nan yon peyi ki kraze, nan yon peyi ki detwi. Men nou ka di jodi a, aprè 31 mwa gen ti rezilta ki komanse fèt.

MEN SA NOU DI.

Nou te di FÒK PÈP LA JWENN e nou fè sa nou kapab pou pèp la jwenn.

Pou soulaje moun ki pi pòv ak pi vilnerab yo, gouvènman mwen an kreye pwogram sosyal ki rele EDE PÈP, yon vizyon ki pat janm egziste anvan. Ki se yon pwogram ki touche plizyè kategori moun sòti nan fanm, rive nan timoun, pase pa etidyan, andikape, peyizan.  Plis pase 2 milyon moun benefisye.

Tout moun ki gen mwens mwayen yo. Tout moun lòt gouvènman yo te bliye yo. Nou jwen anpil satisfaksyon lè nou wè gen amelyorasyon nan kondisyon lavi sè ak frè nou yo.

Lè nap gade estatistik Bank Mondyal yo, nou wè ke povrete ekstrèm pase de 31 % a 24 % an 2014 e 20% a 5% nan zòn metwopolitèn nan, se pa ti koze.

Pèp Ayisyen,

Tout fanmi Ayisyen konnen se edikasyon ki pou ede pitit yo gen yon lavi miyò.  Se pou sa ke nou di Fòk chak timoun al lekòl.

Nou pouse pwogam lekòl gratis ki ede 1.4 milyon pitit pèp al lekòl e selon dènye rapò UNICEF la nou ogmante kantite timoun ki al lekòl de 55% a 90%.

Map voye yon gwo kout chapo pou chak grenn polisye.

Sou gouvènman sa a e aprè tout jefò sa yo, Ayiti vin youn nan peyi ki gen plis sekirite nan karayib la.

Sou 15 peyi nan karayib la Ayiti pase an senkyèm pozisyon daprè òganizasyon nasyon zini kont kriminalite sou tout fòm. 

Se sak fè gen plis envestisman, se sak fè gen plis touris. Nou diminye kriminalite de 50% pa rapò a 2010. Nou mate kidnaping.

Li bese de 83% soti premye 6 mwa 2012 la pou rive 2014.

Pèp Ayisyen,

Sou kesyon BON GOUVÈNANS.  Nou marye batay bon gouvènans la  ak kreyasyon kondisyon pou envestisman.

Nou mennen batay kont koripsyon ak kontrebann. Ayiti sòti  175e  nan lane 2011  poul rive nan 161e plas an 2014.

Pèp Ayisyen,

Nou konnen pou peyi vanse, fòk gen Dyòb.  Nou se yon pèp ki fyè, ki konn travay e ki pa pè travay.  Se pou tèt sa ke GOUVÈNMAN an avèk mwen fè sa nou konnen pou nou fè envestisè tout kalte vin nan peyi a.

Pandan peryòd 2011 ak 2013, investisman  dirèk etranje  nan peyi a ogmante nan piwo nivo li de 54 % pa rapò a 2010.

Nou wè nouvo lotèl yo, nou wè plis moun kap travay nan sektè soutretans lan.

Envestisè yo vini se akòz yo wè gen amelyorasyon nan fè biznis an Ayiti. Yo wè ekonomi an ap pran jarèt paske pwodiksyon peyi a ogmante de 4.3 % nan lane 2013.

Frè ak Sè mwen yo,

Nan domenn agrikòl, pandan 3 lane nou tire plis pase 500 milyon dola envestisman prive.

Nou ogmante pwodiksyon agrikòl peyi a an 2013 an mwayèn  30%.

Nou netwaye plis pase 23 rivyè pou pwoteje popilasyon an kont inondasyon.

Nou siyen plizyè akò komèsyal ak Bahamas, Venezyela pou nou ka kreye chimen pou ekspòte pwodwi agrikòl nou yo.

Nou kreye kondisyon pou fè agrikilti a vin pi modèn.

Nou gen 3000 peyizan kap travay nan Nòdès « NAN PWOJÈ patenarya piblik, prive ».

Jenès la…..

Nou konstwi plis pase 18 Sant espòtif pou respekte dwa lwazi jenès la.

Jenès peyi a, Nou ki se avni Peyi a

Nou ki senbolize demen miyò peyi a,

avan pasaj mwen nan tèt Gouvènman an nou patap Janm ka kwè KE yon jèn gason 39 an teka pote gwosè chay travay sa mete sou do l.

Ke pasaj mwen an sèvi nou de ekzanp.

Li lè li tan pou nou pran avni nou an men….

Pèp Ayisyen,

Nou REMETE AYITI SOU KAT TOURISTIK ENTÈNASYONAL la . Kantite moun ki vizite ayiti ogmante de 20 % an 2013 epi ak plis 640,000 vizit nan Labadie. Konfyans retabli ant Ayiti ak Gwo envestisè yo. Envestisman nan lotèl ogmante de 45 %.

Pa gen investisman san ENFRASTRIKTI : Avèk ti mwayen nou fè anpil. Pèp la  rekonèt ke nou mete peyi a an chantye. (Jacmel). (Grand bassin, Bernard Gousse, Baînet, Boucan Carré, Côte de fer, île à vache elatriye).

Tout moun konnen aprè goudougoudou Peyi a te atè plat. fòk nou te non sèlman rekonstwi sak te kraze yo men fòk nou mete peyi a nan yon nivo tankou tout lòt peyi ki an konpetisyon avèk nou.

Lè nou fè 700 Kilomèt  wout, reyabilite, konstwi plis pase 20 pon, renove 4  ayopò, renove e konstwi 2 pò, e 200 enfrastrikti sante, 400 restoran kominote, se pou bay popilasyon bon sèvis.

Se pou pèp la ka viv pi byen tou nou konstwi lojman sosyal yo : Vilaj Lumane Casimir konstwi pou pèp la ka jwenn yon kote pou l dòmi.

Lè nou pale ak pèp la, yo mande fòk nou kreye plis opòtinite pou jèn yo ka jwen travay, fòk nou kreye plis lojman sosyal, fòk nou bati plis wout, fòk nou fè plis touris vini, mennen plis envestisè, jere kesyon grangou a.

Se pou sa ke prezidan an avèk mwen vwayaje al tout kote, pale ak tout moun e kreye estrikti isit pou atire envestisè yo.

Nou tout konnen ke se Devlopman ak estabilite politik ki pral penmèt nou vanse.

Kenbe estabilite politik ak devlopman ekonomi ak sosyal se yon pari poun genyen sou plizyè jenerasyon. Li mande sakrifis ak kapasite pou n wè pi lwen ke enterè pèsonèl nou.

Pèp Ayisyen,

Malgre tout reyalizasyon sa yo, si se sak kapab debloke kriz politik la tout bon vre, mwen deside, sou baz atik 165 manman lwa peyi a, renmèt bay Prezidan Martelly, demisyonm nan tèt gouvènman an  ak tout manm gouvènman an

Nou prale.

Nou prale, nou prale avèk yon santiman ke nou fè tout sa nou kapab pou peyi a vanse.

Pou pèp ayisyen an, mwen di nou mèsi anpil, nou sou kèm. 

Mèsi ak tout travayè laprès, tout sendikalis, tout fòs òganize ki pat janm sispann pote kole ak kòz majorite pèp la.

Mes chers compatriotes,

Je quitte le poste de Premier ministre ce soir avec le sentiment du devoir accompli.

Nous avons engagé ce pays dans une dynamique de mutation profonde et de changement réel au bénéfice de la population.

Aujourd’hui, au moment de refermer ce chapitre important du quinquennat du Président Martelly, nous espérons, de tout Cœur, que ce travail remarquable ne sera pas gâché et que d’autres grandes réalisations sont à venir pour notre pays par le prochain Premier ministre.

Je remercie tous ceux et toutes celles qui m’ont accompagné chaque jour au service d’Haïti, mon pays, et qui ont cru avec moi en un avenir meilleur.

 

VIV AYITI!!!Tous les Actualités

Primature République d'Haiti

©2019 Primature République d'Haïti - Tous droits réservés