Actualités

RAPEL SOU ORÈ TRAVAY BIWO LETA

arms_Haiti-85748

KOMINIKE POU LAPRÈS

 RAPEL SOU ORÈ TRAVAY BIWO LETA

Pòtoprens, vandredi 30 janvye 2015.  Gouvènman peyi ap raple tout moun dispozisyon lwa sou fonksyon piblik la ki oblije tout travayè nan leta fonksyonè osnon kontraktyèl nesesite  pou respekte orè ki fikse sou lè travay, sòti lendi rive vendredi, sòti 8 tè nan maten rive nan 4 trè apremidi.

Tout reta san rezon valab ap konsidere kòm absans k’ap sibi pinisyon lalwa prevwa.

Responsab tout administrasyon nan leta dwe pran tout dispozisyon pou regleman sa yo respekte pou tout popilasyon an jwen pi bon sèvis.

Biwo Kominikasyon

Primati

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Rappel sur l’horaire de fonctionnement de l’administration publique

Port-au-Prince, le vendredi 30 janvier 2015.- Le gouvernement de la République rappelle que la Loi sur la fonction publique fait obligation aux agents publics (contractuels et fonctionnaires) de se conformer à l’horaire de travail dans la fonction publique, soit du lundi au vendredi de 8 h a.m. à 4 h p.m.

Tout retard, non justifié met son auteur en position d’absence irrégulière et l’expose aux mesures disciplinaires prévues par la règlementation en vigueur.

Les directions administratives et des ressources humaines sont chargées d’assurer la stricte application de ces dispositions afin de garantir une administration publique de qualité au service de la population.

 Bureau de Communication

de la PrimatureTous les Actualités

Primature République d'Haiti

©2019 Primature République d'Haïti - Tous droits réservés